Search

“Τεχνητή ένταση” οι φήμες για την ενσωμάτωση απαντά ο Δήμος Λέσβου.Δείτε τι έγινε στο Δ.Σ -ΒΙΝΤΕΟ

Διευκρίνηση σχετικά με την εισήγηση  στο Δημοτικό Συμβούλιο, που αφορά την έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS), που αφορά την γρήγορη μετάβαση προσφύγων και μεταναστών στην Ενδοχώρα εξέδωσε ο Δήμος Λέσβου μετά και το σάλο που προκλήθηκε εξαιτίας της διασποράς φημών που “δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στόχο έχει την δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων και κλίματος τεχνητής έντασης”.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εφαρμόζεται από τον Δήμο Πειραιά, ο οποίος έχει προτείνει ανάμεσα σε άλλα ιδρύματα, φορείς και οργανώσεις όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τη συμμετοχή του Δήμου Λέσβου ως εταίρο – συνεργάτη. Στα πλαίσια αυτά, εάν εγκριθεί η εισήγηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Λέσβου, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διευκόλυνση της μετάβασης ατόμων που έχουν λάβει άσυλο, έχοντας ολοκληρώσει όλες τις σχετικές διαδικασίες, προς το Δήμο Πειραιά. Με αυτό το τρόπο και μέσα από αυτό το δίκτυο εταίρων, διευκολύνεται και ενισχύεται περαιτέρω η διαδικασία αποσυμφόρησης του νησιού με την ταχύτερη μεταφορά των αιτούντων άσυλο στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Συνεπώς, οποιαδήποτε παράφραση ή απομόνωση φράσεων της εισήγησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στόχο έχει την δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων και κλίματος τεχνητής έντασης.

Η επίμαχη εισήγηση:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Θέμα:Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του ΠρογράμματοςUIA (URBANINNOVATIVEACTIONS) και ειδικότερα τον Ειδικό Στόχο «Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων»
ΣΧΕΤ:2η Πρόσκληση του Προγράμματος UrbanInnovativeActions» .
Tο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μεταξύ άλλων στηρίζει καινοτόμες δράσεις στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε την Πρωτοβουλία UrbanInnovativeActions (UIA) με σκοπό τον εντοπισμό και τη δοκιμή νέων λύσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και είναι σημαντικά σε επίπεδο Ένωσης.
Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν προτάσεις έργου που εξετάζουν τα ακόλουθα θέματα:
· Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων
· Κυκλική οικονομία
· Βιώσιμη αστική κινητικότητα
Η Πρωτοβουλία UIA ακολουθεί την αρχή του «συνολικού κόστους». Ένα έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ μέχρι ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών. Κάθε εταίρος που λαμβάνει στήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να εξασφαλίσει δημόσια ή ιδιωτική συνεισφορά για τη συμπλήρωση του προϋπολογισμού του (τουλάχιστον 20%) είτε από ίδιους πόρους είτε από άλλες πηγές. Ωστόσο, συνιστάται η πλειοψηφία των συνεισφορών να προέρχονται από δημόσιες πηγές.
Ειδικότερα ο Δήμος Λέσβου στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος θα υποβάλει ως εταίρος σε μία πρόταση με επικεφαλής το Δήμο Πειραιά στην θεματική κατηγορία «Ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών».
ΠροτεινόμενοςΤίτλοςΈργου: ΧΕΝΙΟΣ= Fighting Xenophobia and Enabling iNtegration: Four – dimensional IT-based suppOrting framework for refugees and migrantS.
Το έργο έχει στόχο να αναπτύξει μια ενοποιημένη πλατφόρμα συνεργασίας για την προσωρινή ενσωμάτωση των  μεταναστών και προσφύγων στους Δήμους των νησιών του Αιγαίου, καλύπτοντας τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες τους, και την ομαλή αλλά και γρήγορη μετάβασή τους στην ενδοχώρα και κυρίως στον Δήμο Πειραιά.
.  Η προσέγγιση θα είναι αρκετά απλή, (δίνοντας έμφαση στις πραγματικές ανάγκες του στοχευόμενου κοινού),  αρκετά πλούσια (ανταποκρινόμενη  στην πολυπλοκότητα του έργου και  λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ποικιλία εμπειρογνωμοσύνης και των πόρων που απαιτούνται ), αρκετά ολιστική (επιτρέποντας την ενσωμάτωση απόψεων από όλους τους φορείς), και αρκετά ευέλικτη (επιτρέποντας την υιοθέτηση της του από άλλους Δήμους, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και από άλλες πόλεις της ΕΕ και την  προσαρμογή του στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πόλης).
Ο στόχος του έργου είναι τριπλός: συγκεντρώνει (α) μια περιεκτική προσέγγιση και μοντέλα συνεργασίας για την υποβοήθηση της ένταξης των μεταναστών / προσφύγων όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να γίνουν αυτάρκεις και αυτόνομοι, καθώς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με μια ανοιχτή διαπολιτισμική κοινωνία, και  ταυτόχρονα την καταπολέμηση της ξενοφοβίας, της αστικής και την κοινωνικής αποσύνθεσης, (β) των βασικών φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στο αστικό σώμα, καθώς αυτή η ενσωμάτωση  δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από μία δημόσια αρχή, και (γ) ένα καινοτόμο σύνολο εργαλείων Πληροφορικής / λύσεων για τη διευκόλυνση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και οι δύο στοχευόμενες οντότητες κατά τη διάρκεια της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης τους (μετανάστες / πρόσφυγες και μαζί τους τα διαδραστικά όργανα). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις πλέον ευάλωτες ομάδες, π.χ. νέων και γυναικών, η οποία θα είναι η 1η ομάδα-στόχος του έργου κατά τη διάρκεια της εφαρμογής  και της πιλοτική φάσης του.
ΕταιρικόΣχήμα:
Main Urban Authority (Lead Partner): ΔήμοςΠειραιά
DeliveryPartners:
1. Δήμος Λέσβου
2. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ)
3. Praksis ΜΚΟ
4. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
5. Αλληλεγγύη (SolidarityNow) MKO
6. ΜετάδρασηΜΚΟ
7. Information Technology for Market Leadership (ITML)
8. ATC
9. HYPERON
10. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
11. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε)
12. ΠανεπιστήμιοΠειραιώς
13. HellenicAmericanUniversity
Το έργο θα έχει διάρκεια 3 έτη. Ο Π/Υ του έργου θα κυμανθεί στα 4.700.000 Ευρώ συγχρηματοδοτούμενο κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στο ΔήμοΛέσβου αντιστοιχεί το ποσό των 500.000,00 Ευρώ .
Η σύνταξη του έργου θα γίνει στα Αγγλικά.
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ
· Την τρέχουσα πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας 2η Πρόσκληση του Προγράμματος UrbanInnovativeActions» και ειδικότερα τον Ειδικό Στόχο «Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
· Τη συμμετοχή του Δήμου Λέσβου ως εταίρου και την υποβολή πρότασης της προτεινόμενης πράξης «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» στην 2η Πρόσκληση του Προγράμματος UrbanInnovativeActions»
· Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή της πρότασης.
Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.