Search

Ριζική αλλαγή για τα απόβλητα στο νησί η πρόταση Βέρρου-Ζαφείρη

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου με τη συνεργασία των Αντιδημάρχων
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στρατή
Ζαφείρη και Καθαριότητας Μιχάλη Ρούσση, υπέβαλε χθες τα Τεχνικά Δελτία
για τη χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου δύο ζωτικής σημασίας
έργων για το νησί που στοχεύουν στη βιώσιμη διαχείριση των δημοτικών
αποβλήτων και στη μείωση της ποσότητας των σύμμεικτων παραγόμενων
αποβλήτων.

Η πρόταση για χρηματοδότηση του Δήμου ξεπερνά τα 3,5 εκ. ευρώ και
αφορά στα έργα α) με τίτλο Πράξης «Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη
δημιουργίας Αποβλήτων (Πράσινα Σημεία, Γωνίες Ανακύκλωσης)» (2,9 εκ.
ευρώ) και β) «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής βιοαποβλήτων» (639.000
ευρώ).
α) «Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων
(Πράσινα Σημεία, Γωνίες Ανακύκλωσης) Δήμου Δυτικής Λέσβου»:
Η πρόταση αφορά στη δημιουργία υποδομών για την εφαρμογή
προγράμματος Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών. Οι δράσεις της
περιλαμβάνουν
 Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής
αποθήκευσης (κάδους, container, απορριμματοφόρα οχήματα)
 Δημιουργία 27 Γωνιών Ανακύκλωσης σε 22 επιλεγμένους οικισμούς
 Κατασκευή τριών (3) Πράσινων Σημείων σε Καλλονή, Άντισσα και
Πολιχνίτο
Το ύψος της πρότασης του Δήμου Δυτικής Λέσβου για χρηματοδότηση του
έργου ανέρχεται στα 2.909.171 ευρώ και όπως προβλέπεται και στο Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και το ισχύον Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων του Δήμου Λέσβου, με την ανάπτυξη των συγκεκριμένων
υποδομών, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα κατορθώσει να εκτρέπει πέντε
ρεύματα αποβλήτων (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, βιοαπόβλητα) προς τις
μονάδες αξιοποίησής τους.
β) «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Δυτικής
Λέσβου»:
Η πρόταση αυτή αφορά στην ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής των
οικιακών βιοαποβλήτων στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Οι δράσεις
περιλαμβάνουν

 Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων
(κάδους, βιοδιασπώμενες σακούλες, απορριμματοφόρα οχήματα), ο
οποίος θα εγκατασταθεί σε επιλεγμένες Κοινότητες
 Δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών
(οικιακών παραγωγών), ώστε να διασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή
τους στο πρόγραμμα των βιοαποβλήτων.
Το ύψος της πρότασης του Δήμου Δυτικής Λέσβου για χρηματοδότηση του
έργου ανέρχεται στα 639.168 ευρώ.
«Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υποβολή και των δύο αυτών
προτάσεών μας για χρηματοδότηση, καλύπτουμε τον δεύτερο βασικό άξονα
προτεραιότητάς μας ως δημοτική αρχή του νεοσύστατου Δήμου Δυτικής
Λέσβου», δήλωσε για την εξέλιξη αυτή ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου
Ταξιάρχης Βέρρος και συνέχισε: «Μετά τον Ψηφιακό Δήμο λοιπόν,
επενδύουμε εμπράκτως στον Πράσινο Δήμο και στην βιώσιμη διαχείριση των
βιοαποβλήτων. Η πρότασή μας ξεπερνά τα 3,5 εκ. ευρώ και συνεχίζει να
πατάει επάνω στην βασική μας αρχή: Να εξαντλούμε τις δυνατότητές μας να
βρίσκουμε τους πόρους που χρειάζεται ο Δήμος μας, μέσα από προγράμματα.
Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και άλλες αντίστοιχες
προτάσεις για συμμετοχή σε δράσεις προστασίας του Περιβάλλοντος και
εξοικονόμησης πόρων και θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους μας αλλά
και τους συνεργαζόμενους Αντιδημάρχους για την ολοκλήρωση μίας ακόμη
αποστολής που δημιουργεί νέες προοπτικές στον Δήμο μας».

Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Στρατής Ζαφείρης από τη μεριά του, δήλωσε: «Πρόκειται για
μία ακόμη σημαντική μας πρόταση που στοχεύει στην ριζική αλλαγή των
δεδομένων του Δήμου μας και του νησιού μας.

Είναι ένα καθοριστικό βήμα που θέλουμε να κάνουμε για την αναδιοργάνωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στον Δήμο μας στην κατεύθυνση κατάθεσης μίας ολοκληρωμένης λύσης. Και σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Διεύθυνση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα χαρακτηριστικά του πολύ μεγάλου σε έκταση Δήμου μας, με τις πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των οικισμών του, καθιστούν δύσκολη
υπόθεση τόσο την απλή αποκομιδή όσο και την διαχείριση των αποβλήτων, ενώ μας επιβαρύνει με δυσβάστακτο κόστος.

Δεν είναι ψέμα βέβαια να πούμε ότι το ισχύον σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων μας, αφήνει πίσω του και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Με αυτήν μας την πρόταση θέλουμε να
αλλάξουμε τα δεδομένα και επιζητούμε την ευαισθητοποίηση και τη συνεργασία των δημοτών, δίνοντάς τους και κίνητρα, για να φτάσουμε κοντά στην ιδανική συνθήκη που θα μας εξυπηρετεί αλλά και θα προστατεύει το περιβάλλον».

«Είναι γνωστές οι δυσκολίες του μεγαλύτερου Δήμου στο Βόρειο Αιγαίο,
αυτού της Δυτικής Λέσβου στην αποκομιδή και γενικά στη διαχείριση των
αποβλήτων», δήλωσε από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Μιχάλης Ρούσσης. «Η ευκαιρία που μας δίνεται μέσω αυτής της πρότασης
είναι μεγάλη και δεν αφορά μόνο στην προοπτική βελτίωσης του τρόπου
διαχείρισης των αποβλήτων μας. Έχει και πρακτική εφαρμογή αφού μας δίνει
σαν Υπηρεσία Καθαριότητας τη δυνατότητα να αντικαταστήσουμε τον
γηρασμένο στόλο μας, να αναβαθμίσουμε τις υποδομές και τον εξοπλισμό
μας και να μειώσουμε τα κόστη από τις μεγάλες μετακινήσεις που
πραγματοποιούμε σήμερα».