Search

” Όταν δυο άνθρωποι μαλώνουν, φταίει εκείνος που είναι πιο έξυπνος”

ΓΝΩΜΗ: Γιάννης Τσακίρης τ. Αντιδήμαρχος Δήμου Λέσβου

 

«Ίσως είναι καιρός οι Δήμαρχοι και οι δημαρχεύοντες των δύο Δήμων του νησιού μας να συνειδητοποιήσουν ότι κάθονται στο ίδιο κλαδί που αν το πριονίσουν και άλλο θα πέσουμε κάτω όλοι μαζί»

Πριν από ένα χρόνο είχαν ήδη εκλεγεί οι νέες Δημοτικές αρχές σε εφαρμογή του Ν 4600/19 που θεσμοθετούσε το χωρισμό του νησιού σε δύο Δήμους .

Ήμουν από αυτούς που ήταν αντίθετοι σε αυτή την διάσπαση (έχοντας και την εμπειρία από το εγχείρημα της συνένωσης δεκατριών Δήμων σε έναν ) προβλέποντας ότι η απόπειρα οργάνωσης δυο Δήμων με ελλιπές προσωπικό, μετακινήσεις υπαλλήλων και τις ασάφειες του νόμου δεν προμηνούσε τίποτα καλό για την αποτελεσματική τους λειτουργία τουλάχιστον για την πρώτη θητεία.

Έλπιζα όμως παρ όλα αυτά ότι η ευγενής άμιλλα για ανάπτυξη που θα ήταν αναμενόμενο να αναπτυχθεί μεταξύ των νέων Δημοτικών αρχών και η κοινή επιδίωξή τους για την πρόοδο του νησιού μας θα οδηγούσε σε συνεργασίες και συναινέσεις που θα ξεπερνούσαν τα όποια προβλήματα.

Προς την κατεύθυνση αυτή συναινούσαν και οι σχετικές προβλέψεις του νόμου για τον διαδημοτικό χαρακτήρα των ΔΕΥΑ ,των κοινωφελών επιχειρήσεων λιμενικών ταμείων νομικών προσώπων κ.λ.π..

Στα πλαίσια αυτά ως μέλος του ΔΣ της ΑΔΕΛ για την οποία ο νόμος προέβλεπε <<Οι ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων των καταργούμενων δήμων, μετατρέπονται, από την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους, σε κοινές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 252 του ίδιου Κώδικα με μετόχους τους συνιστώμενους Δήμους και με αποκλειστικό αντικείμενο τους σκοπούς της παραγράφου 1 του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. σε προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, τα δημοτικά συμβούλια αυτών αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους για τη συνέχιση λειτουργίας ή τη λύση και εκκαθάριση των ως άνω εταιρειών. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η λύση των εταιρειών αυτών, οι νέοι δήμοι μπορούν να συστήσουν ανώνυμη εταιρεία κατά το άρθρο 266 Κ.Δ.Κ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει.>> εκπόνησα εισηγητικό φάκελο με επιστολή μου ( συνοδευόμενη με όλα τα υποστηρικτικά έγραφα και σχέδιο καταστατικού )προς τους νεοεκλεγέντες Δημάρχους με την οποία προσπάθησα να παρουσιάσω τα πλεονεκτήματα του νέου διαδημοτικού χαρακτήρα της εταιρίας και τις δυνατότητες που αποκτούσε σε θέματα ανάπτυξης μέσω της παράκαμψης των αγκυλώσεων και της νομοθεσίας που διέπει τις οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων .

Αντί αυτού ο Δήμος Μυτιλήνης φέρνει καθυστερημένα δύο συνεχόμενες λανθασμένες εισηγήσεις που αποσύρονται και δεν συζητούνται στο Δημοτικό συμβούλιο και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου στην 3/7-10-2019 τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού του Συμβουλίου αποφασίζει <<την αποχώρηση του Δήμου Δυτικής Λέσβου με από την «Αναπτυξιακή Δημοτική Εταιρία Λέσβου Α.Ε» προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της εκκαθάρισης.>> λειτουργώντας τιμωρητικά προς τον Δήμο Μυτιλήνης με τον εξαναγκασμό σε εκκαθάριση της ΑΔΕΛ .

Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ όταν οι δύο Δήμοι αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν να συστήσουν δική τους εταιρία αν δεν προχωρούσαν πρώτα στην δημιουργία της διαδημοτικής στην οποία τελικά προχώρησαν αρχές του 2020.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον αντεγκλήσεων για την στελέχωση των Διοικητικών συμβουλίων του Λιμενικού ταμείου της ΔΕΥΑΛ με αποκορύφωμα το <<πραξικόπημα >>στον Αθλητικό οργανισμό και την τοποθέτηση …οδοφραγμάτων στα όρια των δύο Δήμων κατά την διάρκεια της παλλαϊκής αντίδρασης των κατοίκων του νησιού στην προσπάθεια καταστολής με τα ΜΑΤ.

Ωστόσο την αναγκαιότητα που σταθερά υποστήριζα για την ύπαρξη θεσμοθετημένων Αναπτυξιακών οργανισμών με διαδημοτικό χαρακτήρα έρχεται να υπογραμμίσει η κυβέρνηση με τον Ν 4690/20 ορίζοντας ότι <<Στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών μετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων. Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των δικτύων και των συνδέσμων δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι, οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου>> Στην εγκύκλιο 200 του ΥΠΕΣ που ακολουθεί ομολογείται η σκοπιμότητα

ίδρυσης των Αναπτυξιακών οργανισμών << με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 προβλέπεται η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού, τα οποία λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, υπό τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Συνισταμένη της έως τώρα εκτέλεσης αναπτυξιακών προγραμμάτων από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ήταν σταθερά το αδικαιολόγητα χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των διατιθέμενων ευρωπαϊκών ή εθνικών πόρων, μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ Το νέο αυτό πλαίσιο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην τοπική ανάπτυξη. Τα νέα αυτά νομικά πρόσωπα φιλοδοξούν να αποτελέσουν κεντρικούς μοχλούς ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, να δημιουργήσουν ισχυρή προστιθέμενη αξία και να αποτελέσουν εταίρους στη συνεργατική εκτέλεση, από κοινού με τους ΟΤΑ, της δημοτικής και περιφερειακής πολιτικής υποστηρίζοντας την άσκηση πληθώρας αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων >>

Ήδη πολλοί δήμου προχωρούν σε οικονομοτεχνικές μελέτες ίδρυσης Αναπτυξιακών οργανισμών με όμορους Δήμους η μετεξέλιξης των Αναπτυξιακών τους εταιριών σε οργανισμούς του Ν 4674/2020.

Τι κάνουν λοιπόν οι Δήμου του Νησιού μας μπροστά στην Αναπτυξιακή ευκαιρία και πρόκληση. Ο μεν Δήμος Δυτικής Λέσβου πήρε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Αναπτυξιακού οργανισμού με εταίρο τον …Δήμο Λήμνου ο δε Δήμος Μυτιλήνης , σύμφωνα με πληροφορίες , προσανατολίζεται να ιδρύσει δικό του με εταίρο τον Δήμο Χίου. Ίσως είναι καιρός οι Δήμαρχοι και οι δημαρχεύοντες των δύο Δήμων του νησιού μας να συνειδητοποιήσουν ότι κάθονται στο ίδιο κλαδί που αν το πριονίσουν και άλλο θα πέσουμε κάτω όλοι μαζί .

Ίσως ακόμα η Περιφέρεια που έχει ρόλο, λόγο και δικαίωμα συμμετοχής στον Αναπτυξιακό οργανισμό αναλάβει την πρωτοβουλία να συμβιβάσει τις αντιθέσεις και τα πείσματα και να στηθεί ένας πλουραλιστικός και αποτελεσματικός οργανισμός με μετόχους την ίδια και τους δύο Δήμους του νησιού μας που να διασφαλίζει με ταχύτητα και διαφάνεια τη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ώστε να μην εμφανιστούν ξανά φαινόμενα απεμπόλησης εγκεκριμένων πιστώσεων με το αιτιολογικό της ανεπάρκειας Υπηρεσιών ..

Κλείνοντας αυτό το σημείωμα δεν μπορώ να μην παραθέσω το λαϊκό γνωμικό << το γινάτι βγάζει μάτι >> και να θυμίσω ένα από τα αποφθέγματα του Γερμανού φιλοσόφου Γκαίτε .<< Όταν δυο άνθρωποι μαλώνουν, φταίει εκείνος που είναι πιο έξυπνος>> με την ελπίδα ότι επί τέλους θα πρυτανέψει η κοινή λογική και οι δύο Δήμου θα συντονίσουν τις προσπάθειες τους για την ανάπτυξη και την ευημερία του νησιού μας.