Search

ΠΡΑΞΙΣ: Απάντηση της εταιρίας για τις εργασίες στην Αεροπόρου Γιαναρέλλη

Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, τα οποία κατόπιν καταγγελίας υπαλλήλου της ΔΕΥΑΛ, κάνουν λόγο για «απώλεια» μεγάλης ποσότητας σιδήρων, τα οποία προορίζονταν για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση αγωγού
ομβρίων επί των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιανναρέλλη της Πόλης Μυτιλήνης», επισημαίνουμε τα κάτωθι προς το σκοπό της αποκατάστασης της αλήθειας και της προάσπισης της ορθής και ασφαλούς πραγματοποίησης των εν λόγω εργασιών: Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία μας -κατόπιν τηρήσεως της νόμιμης διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016- αναδείχθηκε ανάδοχος του παραπάνω έργου, το οποίο εκτελείται από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ). Η «ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε», θέτοντας πάντοτε ως πρωταρχικό της στόχο, την άμεση και αξιόπιστη κατασκευή κάθε ιδιωτικού
ή δημοσίου έργου που αναλαμβάνει, ξεκίνησε αμελλητί και με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές και μεθόδους, τις εργασίες για την εκτέλεση του έργου αυτού, το οποίο κατά γενική ομολογία είναι έργο τεράστιας σημασίας για την πόλη μας.
Για τις εργασίες αυτές, οι οποίες συνεχίζονται απρόσκοπτα μέχρι και σήμερα, σημειώνοντας μάλιστα σημαντικότατη πρόοδο σε σχέση το είδος και τη δυσκολία του εγχειρήματος αυτού, απαιτείται σιδηρούς οπλισμός, που υπερβαίνει συνολικά τους 600 τόνους, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιείται από την εταιρεία μας, τόσο ο σιδηρούς οπλισμός τον οποίο προμηθευόμαστε οι ίδιοι ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται το υπό εκτέλεση έργο, όσο και ο σιδηρούς οπλισμός τον οποίο είχε ήδη προμηθευτεί η ΔΕΥΑΛ στο πλαίσιο της προηγηθείσης αρχικής ανάθεσης σε άλλη τεχνική εταιρεία. Ουδέποτε μέχρι και σήμερα, αντιμετωπίσαμε οποιοδήποτε πρόβλημα ή έλλειψη σχετικά με την τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού, είτε εκείνου που προμηθευόμαστε οι ίδιοι είτε εκείνου, η προμήθεια του οποίου είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της αρχικής ανάθεσης, ποσότητα, η οποία όπως ήδη
τονίστηκε τίθεται σταδιακά στη διάθεσή μας, ανάλογα με την πορεία των εργασιών και τις ανάγκες κάθε σταδίου υλοποίησης.
Σε αντίθεση λοιπόν με τα καταγγελλόμενα, όπως αυτά αναφέρονται στα δημοσιεύματα, υπογραμμίζεται δια της παρούσης, ότι το έργο της αντικατάστασης του αγωγού ομβρίων επί των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιανναρέλλη στη Μυτιλήνη, εκτελείται από την εταιρεία μας σε απόλυτη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, την μεταξύ ημών και της ΔΕΥΑΛ σύμβαση, τις μελέτες, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές ασφαλείας, τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, που προβλέφθηκαν ειδικά για το έργο αυτό και τις υπερσύγχρονες μεθόδους που αξιοποιούμε σε όλα τα έργα μας. Κάθε στάδιο αυτού, αποπερατώνεται ακριβώς όπως προβλέπεται στη σχετική μελέτη με την ακριβή ποσότητα σιδηρού οπλισμού, που απαιτείται προς τούτο, χωρίς καμία ποιοτική ή ποσοτική έκπτωση υλικού, που θα διακύβευε το τελικό αποτέλεσμα και θα έθετε σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον και φυσικά τη φήμη της εταιρείας μας. Άλλωστε, η εταιρεία μας υπόκειται σε συνεχείς αυστηρότατους ελέγχους κατά την υλοποίηση του έργου αυτού, όχι μόνο από την ίδια
την ΔΕΥΑΛ, αλλά και από φορείς όπως η Διαχειριστική Αρχή Βορείου Αιγαίου, ο ΕΣΠΕΛ, αλλά και το Εργαστήριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, γεγονός που αποκλείει οποιαδήποτε απόκλιση από τις αυστηρότατες προδιαγραφές του εκτελούμενου έργου. Οποιαδήποτε υπόνοια, που κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση είναι απολύτως αβάσιμη και καταδικαστέα από εμάς, επιφυλασσόμαστε δε για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μας.

Μυτιλήνη 25.07.2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ