Search

Οι δυνατότητες για παρέμβαση των δήμων σε τραπεζοκαθίσματα – πεζόδρομους – ποδηλατόδρομους

Ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα το ακριβές περιεχόμενο της Τροπολογίας, που θα καταθέσει σήμερα στη Βουλή, για τον πολλαπλασιασμό του κοινόχρηστου χώρου που θα καταλαμβάνεται από τραπεζοκαθίσματα έως την 31η Δεκεμβρίου.

Ακολουθούν οι υπό κατάθεση διατάξεις:

 

(1) Έως 31.12.2020, με Απόφαση της αρμόδιας για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου Υπηρεσίας του οικείου Δήμου, υπό την επιφύλαξη του ν.3028/2002 και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης κοινόχρηστο χώρο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, πάντως όχι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση.  Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παρ.5 του αρ.13 του 24.9/20.10.1958 β.δ..  Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών.  Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του αρ.13 του ως άνω β.δ.  Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στο χώρο που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

(2)  Υπό την επιφύλαξη της παρ.7 του αρ.13 του  24.9/20.10.1958 β.δ., για τη χορήγηση της αδείας χρήσης πρόσθετου χώρου λαμβάνεται υπόψη, ιδίως, η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων, καθώς και η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ), βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 52907/2009 Υπουργού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων καθώς και οποιωνδήποτε κινητών κατασκευών σκίασης σε κοινόχρηστους χώρους, η λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον 1,5 μέτρου πρέπει να εξασφαλίζεται και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων.

Δεν επιτρέπεται ο παραχωρημένος επιπρόσθετος χώρος που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα  να επικαλύπτει τυχόν κατασκευασμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 52907/2009 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, οδηγό όδευσης τυφλών.

Επιπλέον, λαμβάνεται μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.  Σε καμία περίπτωση οι προσωρινές διαμορφώσεις δεν εμποδίζουν τις εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

(3) Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την  παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με Απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του 50 %.

(4) Με Απόφαση Δημάρχου είναι δυνατή η συγκρότηση συνεργείων ελέγχου για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας για τη λειτουργία των ΚΥΕ, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια ηχοστάθμης από τη χρήση μουσικής, αποτελούμενα από δημοτικούς υπαλλήλους και προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον λειτουργεί Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας στον οικείο Δήμο. Ελεγκτικές αρμοδιότητες άλλων Υπηρεσιών και Φορέων δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Με όμοια Απόφαση συγκροτούνται συνεργεία από υπαλλήλους του οικείου Δήμου για την αφαίρεση και περισυλλογή αντικειμένων πάσης φύσεως επί του αυθαιρέτως καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου.

Στο προσωπικό των συνεργείων της παραγράφου αυτής καταβάλλεται αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

(5)  Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των με την παρ.1 παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων, επιβάλλεται με Απόφαση του Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το τέλος που αναλογεί στην παράνομη χρήση. Με μέριμνα του οικείου Δήμου απομακρύνονται αμέσως τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα ή τυχόν άλλα αντικείμενα.  Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός 3 μηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για 3 μήνες.

(6) Κατά το διάστημα προσωρινής διακοπής λειτουργίας ΚΥΕ για λόγους αναγόμενους σε παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν είναι δυνατή η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ίδια τοποθεσία.

(7) Με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου Δήμου, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του αρ.52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999) και του αρ.225 του ν.3852/2010 και ύστερα από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε δημοτικές οδούς, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑΜΕΑ.

Με όμοια Απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.  Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν μέχρι 31.12.2020.

 

Από Αιρετός. gr

Ακολουθεί εισηγητικής επιστολή των εκλεγμένων συμβούλων της παράταξης της Δ/Κ Μυτιλήνης «Με συνέπεια κι ευθύνη … όλοι για τη Μυτιλήνη!!» με αντικείμενο την ανάπτυξη δικτύου πεζοδρόμησης και τραπεζοκαθισμάτων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης (Λαδάδικα)

Σχετικά με το θέμα της εφαρμογής του μέτρου της περιοδικής (νυχτερινής) πεζοδρόμησης της ευρύτερης περιοχής του ιστορικού κέντρου της Μυτιλήνης (κυρίως περιοχή Λαδάδικα, Κουμιδιά, κ.ο.κ.) για το καλοκαίρι του 2020 και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, καταθέτουμε το παρακάτω ολοκληρωμένο σχέδιο:

Πλήρης νυχτερινή πεζοδρόμηση, οδού Χίου (από τη συμβολή με την Αρχιπελάγους), Πλατείας “Μουσικού Καφενείου”, οδού Μητροπόλεως, οδού Μεθοδίου, οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, οδού Αθ. Μητρέλια (από τη συμβολή με τη Λήμνου) και οδού Ικαρίας.  Κατά τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί πλήρης ενοποίηση του χώρου σ’ ένα συνολικό νυχτερινό αστικό τοπίο και σ’ έναν ολοκληρωμένο χώρο περιπάτου, αφού οι μόνιμα χαρακτηρισμένοι πεζόδρομοι Αρχιπελάγους, Κομνηνάκη, Σάμου, Αγίου Ευστρατίου και Αιγαίου, θα ενοποιηθούν ουσιαστικά με τα μόνιμα πεζοδρομημένα εσωτερικά στενά δρομάκια των Λαδάδικων.

Από όλες τις παραπάνω οδούς και από ώρα 9 μ.μ. έως 4 π.μ., δεν θα επιτρέπεται η διέλευση, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων (πλην ασθενοφόρων, πυροσβεστικών και οχημάτων Τροχαίας, σε περίπτωση ανάγκης).

Επίσης, εξαίρεση στις παραπάνω απαγορεύσεις διέλευσης & στάθμευσης οχημάτων, αποτελεί η περίπτωση των οδών Χίου, Πλατείας “Μουσικού Καφενείου” και Μητροπόλεως, από τις οποίες κατά τις παραπάνω ώρες (λειτουργίας του μέτρου), θα επιτρέπεται η διέλευση των οχημάτων ΜΟΝΟ των περιοίκων (Κουλμπάρας και Αγίων Θεοδώρων), που θα προμηθευτούν ειδική κάρτα διέλευσης, με κατεύθυνση τις οδούς Βερναρδάκη και Μητροπόλεως, προκειμένου να μπορούν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους.

Με τον τρόπο αυτό θα πάψει να υφίσταται η τριτοκοσμική κατάσταση που επικρατεί σήμερα, με τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια να κυκλοφορούν, να παράγουν ηχορύπανση, να παρκάρουν παντού ανεξέλεγκτα, να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις, κ.ο.κ.

Τα οχήματα που κατέρχονται από την οδό Πιττακού προς το κέντρο, αντί να εισέρχονται στην Ικαρίας, όπως συμβαίνει σήμερα, θα κατευθύνονται είτε προς την οδό Λήμνου (που θα πρέπει να αποχαρακτηριστεί από πεζόδρομος, αφού σήμερα δεν έχει κανένα νόημα η διατήρησή του), είτε δεξιά προς την Ερμού και στη συνέχεια αριστερά στην οδό Λοχαγού Γεωργίου Βούτσικα, ώστε να οδηγούνται στην Προκυμαία (και το σημείο αυτό της Ερμού, για περίπου 50 μέτρα, θα πρέπει να αποχαρακτηριστεί από πεζόδρομος).

Για την εύρυθμη λειτουργία όλων των παραπάνω, θα τοποθετηθούν ειδικές πινακίδες σήμανσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για την ορθή λειτουργία του μέτρου, θα ζητηθεί η συνδρομή της Τροχαίας, η οποία δειγματοληπτικά θα μπορεί να ελέγχει την κατοχή καρτών διέλευσης.

Σε όλες τις παραπάνω οδούς και κατά τις ώρες των πεζοδρομήσεων, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα έχουν τη δυνατότητα για ήπια μόνο ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, τηρουμένων των κανόνων και των περιορισμών που ισχύουν από τη νομοθεσία. Με ευθύνη των υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, θα γραμμογραφηθεί πλήρως η οριοθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (εμφανής κίτρινη γραμμή), για το κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας που έχει το καθένα και κατά τρόπο που να μπορούν να διέρχονται απρόσκοπτα όλα τα προαναφερόμενα οχήματα). Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πέραν του ορίου που θα καθορίζει η “κίτρινη γραμμή”, θα επιβάλλει αυστηρά πρόστιμα στους αυθαιρετούντες παραβάτες. Επιπλέον απαγορεύονται ρητά, οι μόνιμες κατασκευές εντός των πεζοδρόμων (μόνιμων & νυχτερινών).

Σε ορισμένα σημεία της εν λόγω περιοχής (κυρίως στα στενά δρομάκια, όπου η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων είναι αδύνατη), τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών με μάνικες, κατόπιν σχετικής εισηγητικής πρότασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην Προκυμαία Μυτιλήνης επί της Κουντουριώτη (από την πλευρά της θάλασσας) και από το σημείο έναντι Bar – Restaurant “Verde” έως το σημείο έναντι του Κεντρικού Λιμεναρχείου, δημιουργία θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης – parking δικύκλων και δύο θέσεων parking αυτοκινήτων A.M.E.A.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  της περιοχής,  υποχρεούνται να τηρούν το ωράριο λειτουργίας, καθώς και τα νόμιμα decibel ήχου ως προς τη μουσική. Από τις υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου, θα πραγματοποιούνται κατά τακτά διαστήματα, δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τη νόμιμη λειτουργία των παραπάνω. Επιπλέον, όλα τα καταστήματα υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις πολεοδομικές διατάξεις περί αυθαιρεσιών, σε κατασκευές και λοιπές επεκτάσεις.

Τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα (χαρτιά συσκευασίας, κούτες, κ.ο.κ.), θα παρακρατούνται εντός των καταστημάτων και θα παραδίδονται προς αποκομιδή κατά τη στιγμή της διέλευσης του απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι περιοδικές (ιδιαίτερα οι νυχτερινές) πεζοδρομήσεις, τελούν υπό την απόλυτη δικαιοδοσία των εκλεγμένων δημοτικών αρχών και εφαρμόζονται κατά κόρον σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στις περισσότερες πόλεις του κόσμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η περίπτωση του Μολύβου (Μήθυμνας), όπου η περιοδική νυχτερινή πεζοδρόμηση, εφαρμόζεται με επιτυχία – κατά γενική ομολογία – σε ετήσια βάση, κάθε καλοκαίρι εδώ και δεκαετίες.

Οι απόλυτα “ευνοημένοι” από το μέτρο της περιοδικής (νυχτερινής) πεζοδρόμησης, όπως ακριβώς έχει σχεδιαστεί, είναι οι περίοικοι της περιοχής, δεδομένου ότι: α) δεν θα ενοχλούνται πλέον από τις οχλήσεις που προκαλούν τα  ανεξέλεγκτα διερχόμενα και σταθμευμένα οχήματα τρίτων και από το γενικότερο τριτοκοσμικό συνονθύλευμα που επικρατεί σήμερα, ενώ οι ίδιοι θα έχουν τη δυνατότητα, να απολαμβάνουν όλο το βράδυ, την τάξη που θα προκαλέσει η πεζοδρόμηση σε όλη την περιοχή, και β) θα είναι οι μόνοι που θα έχουν το δικαίωμα, να εισέρχονται νόμιμα με τα οχήματά τους εντός της πεζοδρομημένης περιοχής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (ευκολότερη εξεύρεση χώρων στάθμευσης, ευκολότεροι ελιγμοί, κ.ο.κ.).

Η επιλεκτική εφαρμογή του μέτρου σε ορισμένες μόνο οδούς και όχι στο σύνολο της περιοχής (σύμφωνα με τα παραπάνω), εκτός του ότι ουσιαστικά δεν θα επιτύχει την ενοποίηση του χώρου σ’ ένα συνολικό νυχτερινό αστικό τοπίο και σε έναν ολοκληρωμένο χώρο περιπάτου, γεγονός που αποτελεί τον αποκλειστικό στόχο, είναι πιθανό να ευνοήσει συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρήσεων σε βάρος άλλων, που θα λειτουργούν σε περιβάλλον πλήρους όχλησης. Επί παραδείγματι, η νυχτερινή πεζοδρόμηση της οδού Μητρέλια, χωρίς παράλληλα να πεζοδρομηθεί και η οδός Ικαρίας, πιθανόν να θίγει τα καταστήματα της τελευταίας, διότι όχι μόνο δεν θα τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων της πεζοδρόμησης (που την επιζητούν διακαώς), αλλά επιπροσθέτως θα επιφορτωθούν και με πολύ παραπάνω όχληση, αφού όλα τα οχήματα που θα κατέρχονται την Πιττακού, θα διοχετεύονται σ’ αυτήν (και με τα φώτα στραμμένα πάνω τους).