Search

Μουσικό Σχολείο: Σοβαρές ενστάσεις για την μετεγκατάσταση του στο κτήριο του ΟΕΑΔ

Με αφορμή τον σχεδιασμό για την επικείμενη, προσωρινή, μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης (ΜΣΜ) στο Τμήμα Ι του συγκροτήματος του ΟΑΕΔ, στην Παναγιούδα η σχολική κοινότητα του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Μουσικού Σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων Μουσικού σχολείου και τα Μαθητικά συμβούλια Γυμνασίου -Λυκείου επιθυμώντας όπως σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους να διασκεδάσουν τυχόν λανθασμένες εντυπώσεις ή παρανοήσεις που προκύπτουν στον δημόσιο και ιδιωτικό λόγο, σχετικά με την θέση τους πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα εξέδωσαν την παρακάτω ανακοίνωση με την οποία παρέχουν δημόσια κάποιες διευκρινήσεις. Να σημειώσουμε πως η επιτροπή αξιολόγησης αναμένεται  να ελέγξει το χώρο στο Τμήμα 1 του συγκροτήματος του ΟΑΕΔ προκειμένου να δώσει το πράσινο φως για την μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου τα τέλη του Απριλίου.

Η προσωρινή μεταστέγαση στο Τμήμα Ι του ΟΑΕΔ (οικοτροφείο)θα είχε νόημα αθροιστικά εάν:
• η μεταφορά του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης από το συγκρότημα της Χρυσομαλλούσας αποτελούσε
τεκμηριωμένα τη μοναδική επιλογή που διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, την αρχή της νομιμότητας
και της ίσης μεταχείρισης.
• Το προτεινόμενο κτήριο ήταν επαρκές, κατάλληλο και ασφαλές για τις ανάγκες λειτουργίας του ΜΣΜ.
• Η μεταστέγαση ήταν προσωρινή, έως την ανέγερση του νέου κτηρίου που θα στεγάσει το σχολείο μας.

Οι ενστάσεις μας σχετικά με την μέχρι τώρα πορεία της διαδικασίας αφορούν:

Τον μη επακριβώς προσδιορισμένο αριθμό των διαθέσιμων χώρων.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη λειτουργία ενός μουσικού σχολείου υπάρχουν συγκεκριμένες
προδιαγραφές σχετικά με το είδος, την έκταση και τη χρήση των χώρων που απαιτούνται για την απρόσκοπτη
λειτουργία του (αίθουσες διδασκαλίας, ατομικών μαθημάτων, μαθημάτων συνόλων, φύλαξης μουσικών
οργάνων, εργαστήρια κ.α.). Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι ένα μουσικό σχολείο με 6 μόνο τμήματα Γυμνασίου
και Λυκείου απαιτεί ένα σύνολο τουλάχιστο 32 αιθουσών. Αντίστοιχα, ένα σχολείο με 9 τμήματα (η περίπτωση
του δικού μας σχολείου) απαιτεί, τουλάχιστον, 35 αίθουσες για να λειτουργήσει σωστά. Αυτή τη στιγμή το
ΜΣΜ λειτουργεί 27 «ειδικά» διαμορφωμένους χώρους (ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να χρησιμοποιεί και
περισσότερους).

Με βάση την κάτοψη του Τμήματος Ι του ΟΑΕΔ (σύμφωνα με την οικοδομική άδεια που έχουμε στη διάθεση
μας), διατίθενται για το σχολείο μας, 12 αίθουσες (περίπου 30m2 η καθεμία) και κάποιοι ακόμη βοηθητικοί
χώροι (τουαλέτες, ντουζιέρες, αποθήκες). Πρέπει να γίνει σαφές πως για τις ανάγκες του ΜΣΜ ΔΕΝ
παραχωρείται το σύνολο του κτηρίου του ΟΑΕΔ αλλά μόνο ένα συγκεκριμένο τμήμα του, το οποίο
προσδιορίζεται αυστηρά (Τμήμα Ι – οικοτροφείο), επακριβώς και με σαφήνεια από το χρησιδάνειο. Με αυτούς
τους χώρους, προφανώς, ΔΕΝ καλύπτονται οι βασικές ανάγκες λειτουργίας ενός μουσικού σχολείου.
Οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή διαβεβαιώσεις για την επάρκεια των χώρων ή για τη διάθεση περισσότερων,
έχουν μεταφερθεί στη σχολική κοινότητα μόνο προφορικά και ΔΕΝ προκύπτουν από το χρησιδάνειο ή άλλες
διοικητικές πράξεις.

Την καταλληλόλητα και επάρκεια τον διαθέσιμων χώρων
Βάσει της οικοδομικής άδειας του κτηρίου, το τμήμα που παραχωρείται στο ΜΣΜ ΔΕΝ έχει χρήση διδακτηρίου
αλλά οικοτροφείου.

Το πόρισμα της επιτροπής καταλληλότητας που συντάχθηκε στις 6-8-2020 από τους αρμόδιους φορείς
αναφέρει ρητά ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ οι απαραίτητες διαμορφώσεις για να λειτουργήσει ως χώρος
διδακτηρίου (αλλαγή χρήσης από οικοτροφείο σε διδακτήριο), να φτιαχτούν εξωτερικές τουαλέτες για τους
μαθητές, να διαμορφωθούν όλοι οι απαιτούμενοι χώροι για βιβλιοθήκη, εργαστήρια, αίθουσα φύλαξης
οργάνων κ.τ.λ. Επίσης, τα μέλη της επιτροπής διευκρίνισαν ότι «στον χώρο του ΟΑΕΔ υπάρχει αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων και μαγειρεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιεί το ΜΣΜ για την ομαλή λειτουργία του».
Οι χώροι και οι χρήσεις αυτών όμως, ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους όρους του χρησιδανείου.
Επιπλέον, η επιτροπή καταλληλότητας κλείνει την έκθεσή της, σημειώνοντας ότι «ο χώρος θα είναι κατάλληλος
για χρήση από το ΜΣΜ εφόσον υλοποιηθούν οι παρατηρήσεις της επιτροπής και διαμορφωθεί κατάλληλα
ώστε να λειτουργεί ικανοποιητικά». Τονίζει δε ότι οι παρατηρήσεις θα ελεγχθούν από νέα επιτροπή
καταλληλότητας.


Μέχρι σήμερα, ΔΕΝ υπάρχει πόρισμα της επιτροπής καταλληλότητας σχετικά με την ολοκλήρωση και την
αξιολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών που σημειώνονται από την προηγούμενη επιτροπή.
Να σημειωθεί τέλος, ότι στο χρησιδάνειο (46020/Δ25629/18010-2019), ενώ γίνεται αναφορά στην
παραχώρηση αύλειου χώρου (αύλειος χώρος του τμήματος Ι), δεν προσδιορίζεται η ακριβής επιφάνειά του.
Επίσης, δεν προσδιορίζεται η καταλληλόλητα και η επάρκειά του στο πρακτικό καταλληλότητας.
Το ζήτημα της νέας συστέγασης.

Η μεταστέγαση του ΜΣΜ προτείνεται ως προσωρινή λύση για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν
από την συστέγαση του μουσικού σχολείου με ένα γυμνάσιο γενικής παιδείας. Στο νέο κτήριο, προβλέπεται η
συστέγαση του ΜΣΜ με τρεις, επίσης διαφορετικούς στον τρόπο λειτουργίας τους, φορείς (με το Ειδικό
Σχολείο, με τις διοικητικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και με τη Σχολή  ΕΠΑΣ Μαθητείας). Μάλιστα στο χρησιδάνειο
αναφέρεται ότι ο Δήμος Μυτιλήνης πρέπει να φροντίσει για την ηχομόνωση «με σκοπό την ομαλή λειτουργία
και των όμορων αυτού χώρων της ΕΠΑΣ μαθητείας» ΟΑΕΔ. Τελικά ποιο ακριβώς πρόβλημα επιλύεται με τη νέα
τετραπλή συγκατοίκηση; Μάλλον αγνοείται το γεγονός ότι το μοναδικό σχολείο που δεν πρέπει να
συστεγάζεται είναι το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης.

Το ζήτημα της «προσωρινής» μεταστέγασης
Το ΜΣΜ στεγάζεται «προσωρινά» στο κτίριο της Χρυσομαλλούσας, τα τελευταία 22 χρόνια. Διατηρούμε,
επομένως σοβαρές επιφυλάξεις για τον «προσωρινό χαρακτήρα» της προτεινόμενης λύσης, καθώς, μέχρι τη
στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν έχει αποφασιστεί η απόκτηση του οικοπέδου που θα στεγάσει το
νέο ΜΣΜ. Συνεπώς, μια «προσωρινή» επίλυση του στεγαστικού προβλήματος ενδέχεται να έχει μόνιμο
χαρακτήρα.

Με βάση τα παραπάνω η σχολική κοινότητα του ΜΣΜ αναμένει:
• Για την επάρκεια των χώρων: Τα οριστικά και αρμοδίως εγκεκριμένα σχέδια του τμήματος Ι του ΟΑΕΔ
μετά του αύλειου χώρου, σύμφωνα με τους όρους που αυτό παραχωρήθηκε στο Δήμο Μυτιλήνης,
όπως έχει τελικώς διαμορφωθεί μετά τις εργασίες επισκευών/ διαμόρφωσης. Σε αυτά, εκτός των
άλλων, θα καταδεικνύονται οι χώροι, τα εμβαδά και οι χρήσεις αυτών για τη λειτουργία του Μουσικού
Σχολείου Μυτιλήνης.

• Για την ασφάλεια των μαθητών και καθηγητών: Το τελικό πόρισμα της  επιτροπής καταλληλόλητας
που θα συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες διοικητικές πράξεις, άδειες και εγκρίσεις και θα είναι
σε πλήρη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο ασφαλούς λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας.
• Για την ανέγερση κτιρίου του Μουσικού Σχολείου: Την υλοποίηση της απόφασης για αγορά ή
αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικοπέδου που θα στεγάσει το νέο ΜΣΜ.(υπ.αρ.απόφαση 244/2019
του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης).

Δεν διεκδικούμε πολυτέλεια για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά αυτό ακριβώς που προβλέπεται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία των μουσικών σχολείων όλης της χώρας. Ως σχολική
κοινότητα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα, όχι για μας,  άλλα για όλο το νησί, για τους μαθητές
του αλλά και για τις επόμενες γενιές.

Ωστόσο, παρά το θέμα του στεγαστικού, θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους συμπολίτες μας ότι, το
σχολείο μας πάντα παρείχε, παρέχει και θα παρέχει, μοναδικές, ουσιαστικές και αξιοζήλευτες σπουδές στα
παιδιά μας μέσω του προγράμματος γενικής και μουσικής παιδείας που προσφέρει, αλλά και των πολύ
πλούσιων δράσεων (διαγωνισμοί, συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδας, προγράμματα erasmus κλπ) στις οποίες
συμμετέχουν ανά τα χρόνια όλο το μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό του, για τις οποίες μπορεί
οποιοσδήποτε να πάρει πληροφορίες είτε από την Δ/νση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, είτε από τον
Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων”