ΕΥ…ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Συντάκτης: Μοιραστείτε το:

 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

 Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και έχουν συσταθεί μέχρι τις 31/12/15. Στο πρόγραμμα εντάσσονται μόνο επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούσαν προσωπικό  κατά τα προηγούμενα χρόνια λειτουργίας τους.

 Για όλα τα προγράμματα  η ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ μπορεί να σας ενημερώσει υπεύθυνα και να αναλάβει την σύνταξη και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας. Διαθέτοντας μια δεκαπενταετή εμπειρία μπορεί να διασφαλίσει την βέλτιστη βαθμολόγηση των πελατών της αυξάνοντας στο μέγιστο δυνατό τις πιθανότητες υπαγωγής.

shutterstock_152657705_2

Προθεσμία υποβολής πρότασης: 17/05/2016

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ : 40% με τη δυνατότητα να αυξηθεί στο 50% εφόσον προσληφθεί προσωπικό (μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.).

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:

Τουριστικά καταλλύματα, τουριστικά γραφεία, rentacar, Θαλλάσια σπορ, ,περιηγήσεις

 Επιλέξιμες Δαπάνες: Γίνονται δεκτές δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την 11/02/2016. Οι κατηγορίες δαπανών που επιδοτούνται είναι οι εξής:

 

 • ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου,
 • η αγορά μηχανολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού
 • η προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων, σκαφών θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση (για συγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν σχετικές δραστηριότητες)
 • οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
 • οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών (ISO 9001, ISO 22000 κ.τ.λ.),
 • η προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,
 • η συμμετοχή σε εκθέσεις
 • η κατασκευή ιστοσελίδας
 • η αγορά λογισμικού
 • η αγορά μεταφορικών μέσων μέχρι 15.000€ (είτε επαγγελματικής χρήσης είτε μικτής πολλαπλής χρήσης μέχρι 9 θέσεων).
 • η παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • το μισθολογικό κόστος
 • οι αμοιβές τρίτων (μελέτες – έρευνες αγοράς).
 • Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο..

 efep-tourismos-287x130

Δαπάνες που ΔΕΝ επιδοτούνται :

 • Αγορά οικοπέδου και κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν πριν την 11/02/2016
 • Φ.Π.Α
 • Μεταχειρισμένος εξοπλισμός

Προϋπολογισμός έργου

Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου μπορεί να κυμαίνεται από 15.000 – 150.000 € και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών έργων

Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε 24 μήνες . Προσοχή το 30% τουλάχιστον του εγκεκριμένου προϋπολογισμού πρέπει να υλοποιηθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ : 100%

 Υποβολή προτάσεων :  μέχρι 27/4/16

shutterstock_149002709

Για όλα τα προγράμματα  η ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ μπορεί να σας ενημερώσει υπεύθυνα και να αναλάβει την σύνταξη και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.Διαθέτοντας μια δεκαπενταετή εμπειρία μπορεί να διασφαλίσει την βέλτιστη βαθμολόγηση των πελατών της αυξάνοντας στο μέγιστο δυνατό τις πιθανότητες υπαγωγής.

 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι :

 

 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
 • ατομικοί επιχειρηματίες          παροχής         υπηρεσιών οι οποίοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν κάποια σχέση μισθωτής εργασίας. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

 

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

 

Εξαιρούνται κάποιες  δραστηριότητες του Αγροτικού Τομέα  καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο.

Αναλυτικά οι επιλέξιμοι ΚΑΔ  προσδιορίζονται  στην Προκήρυξη.

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μπορούν να λάβουν μια από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση καθώς και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (ΚοινΣ.Επ) του Ν. 4019/2011.

 

Ενδεικτικά επιδοτούνται τα παρακάτω επαγγέλματα :

Μουσεία , καλλιτέχνες, Βιβλιοθήκες, Κοινωνικής Μέριμνας, λογοθεραπείας, εργοθεραπεία, ψυχολόγου, ιατρών, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, σχολές χορού, δραστηριότητες συσκευασίας, φωτογραφικές δραστηριότητες, διαφήμιση, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, πληροφορική, τηλεόραση και ραδιόφωνο,  έκδοση εφημερίδων, έκδοση βιβλίων, ταχυμεταφορές, μεταφορές, αποθήκευση, μετακομίσεις, κατασκευές κτηρίων, διαχείριση αποβλήτων, κατασκευή επίπλων, κεραμικών, λιπασμάτων, ειδών από ξύλο και χαρτί, ρούχων, ποτοποιίες, κέτερινγκ, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστική και γενικότερα βιοτεχνίες διαφόρων ειδών και κατασκευών.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας
 • Οι αμοιβές τρίτων.
 • Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης καθώς και η συμμετοχή σε εκθέσεις
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία
 • Μισθολογικό κόστος ΝΘΕ
 • Κατοχύρωση τίτλου βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • ο γενικός εξοπλισμός  (γραφεία, καθιστικά κ.α.),
 • οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,

 

Δαπάνες που  ΔΕΝ επιδοτούνται :

 • Αγορά οικοπέδου και κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν πριν την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας
 • Φ.Π.Α
 • Αγορά οχημάτων
 • Μεταχειρισμένος εξοπλισμός

 

Προϋπολογισμός έργου

Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου μπορεί να κυμαίνεται από 15.000 € έως 60.000 € .

 

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών έργων

Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε 24 μήνες .

efep-anavathmisi-epixeiriseon-287x130

Προηγουμενο αρθρο

Οι φωνές των παιδιών είναι παντού οι ίδιες

Επομενο αρθρο

Όταν το σώμα μιλάει…